• Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Ljubaznost, razumijevanje, povjerenje, brza obrada na jednom mjestu

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Mi brinemo o Vašem zdravlju, vremenu, udobnosti i mogućnostima

  • Profesionalnost, diskrecija, ekspeditivnost, poštovanje dostojanstva pacijenta

Matija Kopajtić je rođen 1981. godine u Zagrebu. Studij psihologije završio na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2008. godine. Od 2011. godine zaposlen je na Klinici za psihijatriju Vrapče, trenutno na Zavodu za dualne poremećaje. Tijekom rada svakodnevno se susreće s širokim spektrom psihijatrijske simptomatike u psihodijagnostičkom procesu, individualnom i grupnom savjetodavnom radu. Mentorirao je vježbenike na stažu te provodio praktični dio nastave za studente diplomskog sveučilišnog studija psihologije. Sudjelovao je kao član mobilnog tima u projektu „Pokretanje timova za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici“. Završio je pripremnu izobrazbu iz grupne analize te prvi i drugi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija. Uz stručni rad većinu svog života aktivno se bavio sportom, kao dugogodišnji hrvatski reprezentativac u hokeju na ledu, ujedno radi na psihološkoj pripremi sportaša. Stalno se usavršava sudjelujući na niz skupova, član je psiholoških stručnih udruga.

 

Diplomirao je 2001g na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Specijalist je neurologije od 2010 g. a od 2016 g je subspecijalist Intenzivne medicine. Predavač je na tečajevima kontinuirane medicinske edukacije iz područja neurosonologije ,moždanog udara te na domaćim i internacionalnim kongresima. Autor je i koautor na više od 50 znanstvenih i stručnih radova i kongresnih sažetaka u stranim i domaćim časopisima. Uže područje rada je intenzivna medicina uz istraživanje i primjenu suvremenih principa liječenja akutnog moždanog udara i primarne i sekundarne prevencije cerebrovaskularnih poremećaja te praktičnu primjenu ultrazvuka u jedinicama intenzivnog liječenja. Od 2017 g je mentor u diplomskoj nastavi Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta (ERF). Od 2017/2018g je na Postdiplomskom doktorskom studiju „Biomedicina i zdravstvo“ MEF Sveučilišta u Zagrebu, pod temom „Uloga transkranijske sonografije moždanog parenhima u obradi bolesnika s Parkinsonovom bolesti“. Član (national representative) European academy of Neurology (EAN) panela kome i poremećaja svijesti od 2018g. Od 2021g periodički rad u respiracijsko-intenzivističkom odijelima s bolesnicima s COVID infekcijama. Od 2021g. titula primarijusa.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1984. godine. Specijalizaciju iz psihijatrije je završio 1996. godine. Poslijediplomski studij iz psihoterapije završio je 1996. godine. 2000. godine je završio edukaciju iz obiteljske terapije, a 2002 godine edukaciju iz grupne analize. Magistrirao je 2000. godine. Doktorsku disertaciju obranio je 2007. godine. Subspecijelist psihoterapeut i subspecijelist adiktolog. Osnivač je i voditelj prvog programa za liječenje ovisnika o kockanju i internetu.
Autor je oko 200 znanstvenih i stručnih radova iz područja psihijatrije. Autor ili koautor je 18 knjiga, te tri priručnika iz oblasti psihijatrije. Sudjelovao je s oko 50 izlaganja na međunarodnim i domaćim, znanstvenim i stručnim skupovima koja su popraćena sa sažecima objavljenim u knjigama sažetaka.
Stalni je sudski vještak iz psihijatrije. Izradio je više od 1.000 psihijatrijskih vještačenja. Izradio je više od 100 psihijatrijskih ekspertiza - nadvještačenja. Mentor specijalizantima psihijatrije u izradi više od 100 ekspertiza. Psihijatrijski je vještak u najkompliciranijim vještačenjima za Europski sud za ljudska prava.
Od 2000-2002. godine bio je član komisije za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade RH. Od siječnja do srpnja 2002. godine bio je Ravnatelj Hrvatskog zavoda za prevenciju ovisnosti. Od 2005-2012. godine bio je predsjednik Povjerenstva za prevenciju ovisnosti Grada Zagreba. Autor je ili koautor većine državnih dokumenata iz područja ovisnosti.
Biran je za recenzenta značajnih stručnih časopisa (Croatian Medical Journal, Socijalna psihijatrija, Acta medica Jadertina, Psychiatria Danubina, Alcoholism i dr.). Recenzent je značajnih knjiga iz područja psihijatrije (Kontratransfer u forenzičnoj psihijatriji, Errare humanum est i dr.). Prevoditelj je ključnih psihijatrijskih udžbenika (DSM-IV, MKB-10, DSM 5).
Bio je mentor više od 50 specijalizanata i subspecijalizanata psihijatrije. Edukator i supervizor više od 200 edukanata i supervizanata različitih psihoterapijskih škola. Mentor u više od 100 diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija.

Prof.dr.sc. Ante Bagarić, specijalist psihijatar, subspecijalist adiktolog i psihoterapeut

Prim.dr. sc. Björn Dario Franjić, dr. med.
Specijalist opće kirurgije, subspecijalist vaskularne kirurgije

Rođen sam 1972. god. u Sauda-i u Norveškoj gdje sam pohađao dio osnovne škole. Od 1982.g. živim u Zagrebu, gdje sam završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1996.godine. Za vrijeme studija, četiri godine sam bio demonstrator pri Zavodu za anatomiju „Drago Perović“, a dio stručne prakse proveo sam na dječjoj kirurgiji u Centre hospitalier universitaire de Rennes, u Rennes-u u Francuskoj.
Pripravnički staž obavio sam za Kliniku za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ 1997-1998. godine, i potom položio Držani ispit. 1997. godine sam položio USMLE Step 1 (United States Medical Licensing Examination), a 1998. godine USMLE Step 2, te sam dobio certifikat ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates).
Nakon kraćeg rada u ambulanti opće prakse, od 1998. do 1999. godine bio sam na odsluženju vojnog roka, dio kojeg sam radio kao liječnik u vojnoj ambulanti. Kirurgijom sam se počeo baviti 1999. godine u svojstvu volontera na Klinici za kirurgiju Kliničkog bolničkog centra „Sestre milosrdnice“. Bio sam na specijalizaciji iz opće kirurgije od 2001. do 2005. godine u KBC „Sestre milosrdnice“, a specijalistički ispit sam položio 2005. godine; od tada radim na odjelu za vaskularnu kirurgiju. Subspecijalizaciju iz vaskularne kirurgije obavio sam 2008-2010. godine, te položio ispit iz uže specijalnosti vaskularne kirurgije početkom 2011. godine. Od 2019. godine sam vršitelj dužnosti voditelja odjela za vaskularnu kirurgiju KBC „Sestre milosrdnice“.
Poslijediplomski doktorski studij iz medicinskih znanosti Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pohađao sam od 2000. do 2003. godine. Potom sam 2013/14. god. završio razlikovnu godinu poslijediplomskog studija Biomedicine i zdravstva. 2021.g. sam obranio doktorski rad pod naslovom „Uloga mjerenja protoka krvi kroz oftalmičke i intrakranijske arterije u predviđanju neuroloških deficita tijekom karotidne endarterektomije“, čime sam postao doktor znanosti u znanstvenom području Biomedicine i zdravstva, u znanstvenom polju Kliničkih medicinskih znanosti, znanstvena grana Kirurgije.
Četiri godine (2001. do 2005. god.) bio sam nastavnik iz predmeta kirurgija u Srednjoj školi za medicinske sestre u Vinogradskoj. Sudjelovao sam u nastavi iz predmeta Kirurgije te Kirurške propedeutike u sklopu Stomatološkog i Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga sudjelovao sam u izradi i nastavi na malom izbornom predmetu „AV fistula za hemodijalizu kod zatajenja bubrežne funkcije”, na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2010-2015. god.). I dalje sudjelujem u izvođenju nastave na predmetu Kirurgija na Medicinskom fakultetu te na predmetu Temelji liječničkog umijeća.
Član sam Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju, u kojem sam 8 godina obnašao i funkciju tajnika društva. Član sam European Society for Vascular Surgery, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog kirurškog društva, te Hrvatskog društva za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju. Kao tajnik u Hrvatskom društvu za vaskularnu kirurgiju imao sam aktivnu ulogu u organiziranju brojnih sastanaka Društva, te sam u više navrata imao i aktivna izlaganja. Bio sam i u organizacijskim odborima raznih drugih skupova, te sam u više navrata bio moderator na raznim kongresnim sesijama.
Kao autor ili koautor objavio sam 22 rada u medicinskim časopisima, napisao sam poglavlje iz vaskularne kirurgije u udžbeniku iz kirurgije, te sam sudjelovao u preko 50 kongresnih priopćenja.

Osnovnoškolsko obrazovanje započela je u Njemačkoj, a završila u Hrvatskoj. Završila je opću gimnaziju u
Zadru 2006.godine, a potom iste godine upisala Medicinski fakultet u Zagrebu.
Tijekom studija primila je Dekanovu nagradu za opći doprinos radu i ugledu Fakulteta 2010.godine i
posebnu Rektorovu nagradu 2012.godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2012.godine.
Iste godine u prosincu započinje pripravnički staž u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u
trajanju godinu dana, a po završetku polaže Državni stručni ispit u siječnju 2014.godine i dobiva licencu za
samostalni rad kao liječnik. U kolovozu 2014.godine započinje specijalizaciju iz psihijatrije za Zavod za javno
zdravstvo Varaždinske županije.
U prosincu 2019.godine polaže specijalistički ispit i postaje specijalist psihijatar.
2016.godine upisuje doktorski poslijediplomski znanstveni studij pod mentorstvom docentice Ane Matošić i
komentorstvom profesora Dalibora Karlovića s Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice".
Autor je i koautor više postera i stručnih publikacija na raznim znanstvenim i stručnim skupovima.
2017.godine ulazi u psihoanalatičku psihoterapijsku edukaciju za grupnog analitičara.
Od 2016. do 2018. godine radi kao jedan od partnera na europskom ERASMUS+ projektu pod nazivom SPAHCO.

Potkategorije

Poliklinika "A.B.R"

Derenčinova 26

Zagreb Derenčinova 26/1 ugao s Šubićevom

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 4551-131,
fixphone +385 (1) 4556-507

Mobitel:
phone icon  +385 98 915 3144
(WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr 

2000px Wi Fi Logo.svg

Poslovna jedinica Bužanova

Zagreb, Bužanova 10b/1 križanje Zvonimirove i Heinzelove

Telefon/fax:
fixphone +385 (1) 2303-173,
fixphone +385 (1) 2303-175
fixphone +385 (1) 8890-818

Mobitel:
phone icon +385 99 402 0376
( WhatsApp i Viber)

E-mail: poliklinika.abr@xnet.hr

2000px Wi Fi Logo.svg

sjena
 Suradne poliklinike i partneri

 Medial logo  bilic2