Ispis

Osnovnoškolsko obrazovanje započela je u Njemačkoj, a završila u Hrvatskoj. Završila je opću gimnaziju u
Zadru 2006.godine, a potom iste godine upisala Medicinski fakultet u Zagrebu.
Tijekom studija primila je Dekanovu nagradu za opći doprinos radu i ugledu Fakulteta 2010.godine i
posebnu Rektorovu nagradu 2012.godine. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 2012.godine.
Iste godine u prosincu započinje pripravnički staž u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u
trajanju godinu dana, a po završetku polaže Državni stručni ispit u siječnju 2014.godine i dobiva licencu za
samostalni rad kao liječnik. U kolovozu 2014.godine započinje specijalizaciju iz psihijatrije za Zavod za javno
zdravstvo Varaždinske županije.
U prosincu 2019.godine polaže specijalistički ispit i postaje specijalist psihijatar.
2016.godine upisuje doktorski poslijediplomski znanstveni studij pod mentorstvom docentice Ane Matošić i
komentorstvom profesora Dalibora Karlovića s Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice".
Autor je i koautor više postera i stručnih publikacija na raznim znanstvenim i stručnim skupovima.
2017.godine ulazi u psihoanalatičku psihoterapijsku edukaciju za grupnog analitičara.
Od 2016. do 2018. godine radi kao jedan od partnera na europskom ERASMUS+ projektu pod nazivom SPAHCO.