Ispis

Nikolina Lučev, doktor medicine.
Rođena u Splitu gdje je završila Klasičnu gimnaziju. Akademsko obrazovanje nastavlja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu gdje je diplomirala 2008. godine. Odmah po završetku Medicinskog fakulteta počinje psihijatrijsku karijeru te stječe iskustvo rada u dvije psihijatrijske institucije. Većinu edukacije obavlja na Klinici za psihijatriju KBC Zagreb. Titulu specijalista psihijatra stječe 2018. godine te nastavlja profesionalni rad i usavršavanje u Psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan. Upisuje poslijediplomski doktorski studij iz područja neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. U kontinuiranom je procesu edukacije od 2014. godine pri Institutu za grupnu analizu Zagreb.
U svakodnevnom radu se susreće s širokim dijapazonom psihijatrijske simptomatike, kombinirajući psihofarmakoterapijsko liječenje, socioterapijske i psihoedukacijske aktivnosti. Rad bazira na holističkom pristupu dijagnostici i liječenju. Naglasak u procesu liječenja stavlja na kreativnu psihofarmakoterapiju te individualne i grupno dinamski orijentirane psihoterapijske tehnike.
Radi na stalnom usavršavanju sudjelujući na niz domaćih i međunarodnih skupova, ujedno i kao autor nekoliko stručnih publikacija. Članica je liječničkih, psihijatrijskih i psihoterapijskih stručnih udruga.