Ispis

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1972.godine. Specijalista je pedijatrije (1981.g), magistar medicinskih znanosti (1981.), doktor medicinskih znanosti (1991.Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), primarijus (1994.), subspecijalista pedijatrijske neurologije (2002.)

Ima dodatne edukacije : iz kliničke elektroencefalografije - EEG (1987)
dijagnostike i liječenja poremećaja spavanja i budnosti (MEF Zagreb )
epilepsije razvojne dobi , razvojne neurologije (Graz, Austria ).

Uže područje stručnog i znanstvenog rada su neurorazvojni poremećaji ( neurorizična djeca, ADHD, cerebralna paraliza, epilepsije razvojne dobi, procijena rizika cijepljenja).

Sudjelovala je u više znanstvenih projekata („Kronično bolesno dijete", „Neurorazvoj djece s apnejom u spavanju od novorođenačke do adolecentne dobi").
Autor je više stotina stručnih i znanstvenih radova, poglavlja u udžbenicima.

Recenzent je za više časopisa iz područja pedijatrije (neurorazvojne neurologije , epilepsije, rano otkrivanja neurorizične djece, habilitacije djece sa posebnim potrebama).

Sudjelovala je u dodiplomskoj nastavi (Zdravstveno veleučilište u Zagrebu, od 2003 godine:Katedra za radnu terapiju), kao i u poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, na više Poslijediplomskih studija "Klinička pedijatrija", „Obiteljska medicina", „Zaštita majke i djeteta" predavanjima iz područja pedijatrijske neurologije.
Gostujući nastavnik na Medicinskom fakultetu u Ljubljani, i Medicinskom fakultetu u Sarajevu, u okviru kolegija pedijatrijska infektologija, tema Cijepljenje neurološki oboljele djece.
Pozvani predavač na brojnim Tečajevima trajnog usavršavanja liječnika (Poslijediplomski tečaj iz pedijatrijske elektroencefalografije-2009g), kao i na stručnim sastancima i javnim tribinama (Udruga roditelja djece s posebnim potrebama Put u život (PUŽ) , Zagreb- Epilepsija kod djece s posebnim potrebama, „Rana stimulacija osjetila- senzorna integracija", tema „Mozak i učenje" , u dječjem vrtiću „Gajnice" Zagreb. Pozvani je predavač na više kongresa u zemlji i inozemstvu.

Aktivan član više domaćih i inozemnih stručnih društava i liječničkih udruga.
Bila je član Povjerenstva za cijepljenje Hrvatskog pedijatrijskog društva , član upravnog odbora Hrvatskog društva za dječju neurologiju i član Izvršnog odbora Hrvatske udruge protiv epilepsije.
Dobila je Priznanje Svjetske zdravstvene organizacije  za rad na iskorjenjivanju dječje paralize u u europskoj SZO (Kopenhagen,2002).

Na prijedlog Hrvatsko društvo za dječju neurologiju dobila je „Povelju Hrvatskog liječničkog zbora (2011g.) zbog „zainteresiranosti za stručni i znanstveni rad, sudjelovanja u aktivnostima društva, edukaciji mlađih kolega, aktivnom sudjelovanju na simpozijima društva te međunarodnim skupovima i promicanja etičnosti u svakodnevnim aktivnostima".